Jak fotografować krajobrazy?

Wiosenny krajobraz pięknie rozkwita i się zieleni. To dobry czas, aby udać się na spacer z aparatem i zrobić zdjęcia przyrody. Czego szukać? Jak ustawić aparat? I jak zrobić piękne zdjęcia natury? Tego wszystkiego dowiesz się za chwilę.

Piękne krajobrazy wywołują zazwyczaj bardzo pozytywne emocje. Często duży wpływ na to mają również zapachy, dźwięki i ludzie, którzy towarzyszą danemu krajobrazowi. Sztuką jest oddanie piękna i charakteru tego krajobrazu na zdjęciu, które jest tylko dwuwymiarowym obrazem pozbawionym zapachu i dźwięku. Jeżeli jednak zna się pewne zasady można wyczarować naprawdę wspaniałe fotografie. Stworzyłam  4 wskazówki, które pomogą stworzyć profesjonalne zdjęcia przyrodnicze.

1. Wybierz odpowiednią porę dnia

zdjęcia krajobrazuCzy wiesz, że ten sam pejzaż sfo­to­gra­fo­wa­ny o godzinie 4:00, 12:00 i 20:00 wy­glą­da zu­peł­nie inaczej? Pora dnia ma duży wpływ na to, jak wyj­dą zdjęcia. Chodzi tutaj głównie o świa­tło, które o każdej godzinie ma inne natężenie i barwę, a także inaczej oświetla krajobraz. Najcieplejszą tonację światło ma na godzinę po wschodzie słońca i na godzinę przed jego zachodem. Promienie są wówczas bardzo nisko, tworząc delikatne cienie podkreślające piękne szczegóły scenerii. Osoby, które wstaną wcześnie rano oprócz cudownego światła napotkają również delikatną mgiełkę i rosę, w której rewelacyjnie odbija się się światło. 

Fotografując w samo południe napotkacie na ostre słońce. Może to spowodować, że zdjęcia krajobraz leśnywyjdą płaskie i nijakie. Południe to jednak dobra pora na wy­cie­czkę do lasu. Słoń­ce przedziera się wów­czas de­li­kat­nie przez gałęzie i two­rzy cza­ru­ją­cą poś­wia­tę. Dzię­ki te­mu kraj­ob­raz leś­ny na­bie­ra zu­peł­nie in­ne­go cha­rak­te­ru.

2. Patrz szeroko

Często, aby oddać piękno krajobrazu trzeba ukazać rozległą scenerię. Tylko wtedy zdjęcie odda prawdziwy charakter natury. Aby było to możliwe należy zastosować obiektyw szerokokątny. Niestety nie wszyscy mogą skorzystać z takiego rozwiązania, ponieważ, po pierwsze takie obiektywy są dość drogie, po drugie, nie każdy ma aparat, do którego można dołączyć dodatkowy obiektyw. Alternatywą jest skorzystanie z funkcji zdjęcie panoramiczne, które dostępna jest w większości aparatów. Polega to na złożeniu dwóch lub trzech zdjęć przedstawiających ten sam krajobraz w jedno zdjęcie, które będzie ukazywać rozległą przestrzeń.

zdjęcie panoramiczne

Przykład zdjęcia panoramicznego.

3. Zastosuj odpowiedni kadr

Fotografie krajobrazówFotografując kraj­­ob­­ra­­zy war­to pa­mię­tać o za­sa­dzie trój­­po­­dzia­­łu. Jak to działa? Mu­si­cie so­bie wy­ob­ra­zić, że zdjęcie po­dzie­lo­ne jest w po­zio­mie oraz w pio­nie na trzy iden­tycz­ne czę­ści. Nie­któ­re apa­ra­ty wyś­wiet­lają ta­ką siat­kę na ekra­nie, co uła­twia usta­wie­nie odpo­wied­niej kom­po­zy­cji. Co naj­waż­niej­sze, aby kom­po­zy­cja zdję­cia by­ła cie­ka­wa i uni­ka­to­wa nie na­le­ży umiesz­czać głów­nego obiektu w centrum kadru, lecz w tzw. mocnych punktach, czyli tam gdzie przecinają się linie lub w poszczególnych sektorach utworzonych przez te linie. W ten sposób zdjęcia wyjdą niesymetryczne, ale właśnie takie zdjęcia najlepiej się ogląda.

Warto pamiętać również o tym, że na zdjęciach pierwszy plan ma duże znaczenie i warto go zagospodarować. Umieszczając na pierwszym planie jakiś wyraźny element można zmienić nieciekawą scenerię w interesujący obraz. Poza tym taka kompozycja nadaje zdjęciu wrażenia przestrzeni i pokazuje odległość między poszczególnymi elementami. Można powiedzieć, że prowadzi oko widza. Poniżej przykłady na zagospodarowanie pierwszego planu.

Krajobraz łąka

Pierwszy plan wypełniają kwiaty. Zdjęcie nabiera nowego charakteru. To coś więcej niż krajobraz łąki i lasu.

Krajobraz

Płot na pierwszym planie zupełnie zmienia krajobraz.

Zboże na pierwszym planie buduje przestrzeń zdjęcia.

4. Dbaj o kolory

krajobraz górWiększość zdjęć kraj­ob­ra­zów ma w sobie wiele odcieni zieleni i niebieskiego. Żeby od­dać cha­rak­ter da­ne­go pej­za­żu war­to te ko­lo­ry do­dat­ko­wo podkreślić. Odpowiada za to fun­kcja zdjęcia krajobrazy (ikona gór), która dostępna jest w każdym aparacie. Włączając ten tryb automatycznie ustawiony zostanie balans bieli oraz wartość ISO. Jeżeli uważasz, że mimo ustawienia tej funkcji zdjęcia nie są najlepsze, a krajobraz nie przypomina tego, który oglądałeś w rzeczywistości, spróbuj obrobić zdjęcie w jakimś programie graficzny, ale bez przesady. Ma to być zdjęcie krajobrazu, a nie miejsca, które stworzyłeś na komputerze.

Najpiękniejsze zdjęcia krajobrazów, możesz umieścić w fotoksiążce i podarować ją komuś w prezencie.

Przykład fotoksiążki z krajobrazami tropikalnymi.

Przykład fotoksiążki z krajobrazami tropikalnymi.

Komentarze do Jak fotografować krajobrazy?

  1. […] robimy aparatem, czy komórką. Pamiętaj o zasadzie trójpodziału (orzeczytasz o niej m.in. tutaj). Tego rodzaju opcję można również załączyć w komórce. Korzystając z „siatki”, […]

  2. […] Podróżując z pewnością odwiedzisz wiele ciekawych miejsc. Zauważ, że większość turystów fotografuje je w ten sam sposób. Można spotkać tysiące zdjęć wieży w Pizie, którą ktoś próbuje podtrzymać. Jeżeli chcesz, aby Twoje zdjęcia były oryginalne, spójrz na fotografowane obiekty z innej perspektywy niż wszyscy. Pamiętaj również o zasadzie trójpodziału, która mówi, aby nie ustawiać fotografowanego obiektu w centrum kadru. Możesz o tym przeczytać tutaj. […]

Możliwość komentowania jest wyłączona.